Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Modificacions, prorrogues i canvis de nom de llicències d'obres
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet fer modificacions en una llicència d'obra.

Preu

Ordenança Fiscal núm. 23 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Mitjans de pagament

A pagar a l'OAV de l'Ajuntament amb targeta bancària o per transferència bancària.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Abans d'executar la modificació que s'estigui sol.licitant.

Requisits a complir

Sol.licitar-ho amb l'imprès de sol.licitud de llicències urbanístiques i haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona titular de la llicència que es vol modificar, o bé dades i autorització de la/les persona/es que la/les representi.

2. Instància sol.licitud modificació/pròrroga llicència obres ( al peu de la pàgina)

3. Comprovant del pagament de la taxa.

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81  (ART. 86)  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59, o mitjançant la seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència, segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Transcorregut el termini d'1 mes  de la comunicació sense haver-se notificat la no procedència de la transmissió, es considerarà aquesta plenament eficaç.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques


Formulari electrònic (amb certificat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper