Sou aquí:   

Els tràmits disponibles


 

Sol·licitud genèrica

Sempre que no existeixi cap imprès específic en funció del tràmit a realitzar, heu d'utilitzar aquest formulari per presentar una sol·licitud a l'Ajuntament.

 

Documentació adjunta

Sempre que la documentació adjunta no estigui en format pdf, serà necessari indicar el format de la documentació i el programa necessari per poder obrir el document adjunt.

 

Model oficial de sol·licitud

El model de document que heu d'omplir depèn del canal de presentació que voleu utilitzar.

 

Canals de presentació

La sol·licitud es pot presentar:

 

Per la seu electrònica, utilitzant el formulari disponible a l'apartat de tràmits. També es pot fer directament des de la carpeta ciutadana.

De forma presencial a les oficines de l'Ajuntament.

A través del sistema de col·laboració interadministrativa entre els registres de les diferents administracions públiques.

Per qualsevol de les altres formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Per poder signar, necessitareu el programa AUTOFIRMA, amb la versió adient al vostre sistema operatiu.

 

Qui ho pot presentar

Qualsevol persona física o jurídica.

 

Quan es pot presentar

En funció del tràmit a realitzar.

 

Temps de tramitació

En funció dels terminis establerts a la normativa que li sigui aplicable.

 

Preu

En funció del tràmit a realitzar.

 

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

No cal aportar documentació excepte que així es requereixi segons el tràmit que es pretén realitzar.

 

Quin procediment seguirà la sol·licitud

La sol·licitud, la rebrà el registre general, que farà l'assentament d'entrada i la derivarà al departament encarregat de tramitar l'expedient.

L'Ajuntament comprova la sol·licitud i en el seu cas, la documentació presentada. Si es detecta la manca de compliment dels requisits necessaris requerirà a la persona interessada per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o presenti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

 

Notificacions i comunicacions electròniques

L'Ajuntament utilitza mitjans electrònics en les seves comunicacions amb les persones interessades sempre que així ho hagin sol·licitat o consentit. Us agrairem que accepteu aquest sistema com a mitjà de notificació.

 

Canvis en la tramitació

La documentació presentada i els canvis que es produeixin durant la tramitació es podran consultar en un espai privat.

 

Carpeta ciutadana

La documentació que es generi durant la seva tramitació també es podrà consultar des de la carpeta ciutadana, disponible a la seu electrònica.

 

Important

Per a formular sol·licituds, entaular recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, s'ha d'acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància fidedigna, o per mitjà d'una autorització en una compareixença personal de la persona interessada. Per als actes i les gestions de mer tràmit es presumeix la representació.

Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu i no modifica ni substitueix les disposicions que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la normativa.