Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Comunicació prèvia d'obres o instal.lacions
Informació sobre el tràmit

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES I INSTAL.LACIONS

Descripció

La comunicació prèvia s’ha de presentar amb caràcter previ a l’inici o modificació de les obres o actuacions urbanístiques objecte de la mateixa que s’efectuarà sota l’exclusiva responsabilitat de la persona interessada i de les persones que hagin elaborat la documentació presentada.

 

La comunicació prèvia té els efectes previstos a la normativa sobre procediment administratiu comú des del moment en què té entrada al Registre General d’aquest Ajuntament, en format imprès o electrònic, i faculta als serveis tècnics municipals per exercir les funcions de verificació de la documentació presentada, inspecció i comprovació dels fets comunicats.

 

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi o s’incorpori a una comunicació prèvia, o la no presentació d’aquesta davant l’Ajuntament, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’execució de l’obra afectada des de el moment en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin correspondre.

 

Tanmateix, la resolució de l’Ajuntament que declari tals circumstàncies, podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la realitat física o jurídica al moment previ a l’inici de les obres.

Classificació de les obres:

Obres tipus A (sense designació de tècnic ni projecte)

 

 • Treballs de neteja, desbrossat i jardineria que no comportin la tala d'arbres i sense modificar l’altimetria del terreny.

 • Formació i reparació de tanques d’obres i tancament de parcel·les, d’acord amb el planejament vigent.

 • Construcció de murets no estructurals fins 1,25m d’alçada, d’acord amb la normativa urbanística.

 • La substitució o superposició del paviment (ceràmic, terratzo o similar) existent.

 • Col·locació o substitució de portes, finestres, persianes i reixes en obertures existents de les edificacions.

 • Treballs de reforma de cuines i banys d'habitatges i locals que no modifiquin la distribució.

 • Execució d'obres de reforma (diferents a les anteriors) a l'interior dels habitatges, locals, vestíbuls, i escales comunitàries que no modifiquin la distribució, l'estructura o la façana, i millorin les condicions d'higiene i estètica. Sense canvi d’ús urbanístic.

 • Construcció, reparació, substitució o execució de cales en interiors d'edificis de canonades d'aigua, desguassos, gas, electricitat i similars, sempre i quan no s'afecti a cap element estructural de l'edifici.

 • Reparació no estructural d’humitats de cobertes i terrats.

 • Treballs de pintura, reparació, conservació i manteniment de façanes i paraments verticals de celoberts i patis de ventilació fins una alçada de PB+1. En cas de treballs de pintura, cal especificar el nou color de la pintura d’acord amb la gama de colors de la carta municipal.

 • Col·locació de rètols de qualsevol activitat, d'acord amb el previst a les ordenances i normatives respectives.

 • Posar peces de gual remontable segons model normalitzat (exempt d’impost)

 

Documentació que s'ha d'aportar per la Comunicació prèvia tipus A:

 

 • Document de comunicació prèvia segons model normalitzat PDF

 • Documentació explicativa dels treballs, si escau.

 • Representació gràfica de les obres, si escau.

 • Fotografia de la façana (en cas d’ actuació a la mateixa).

 • Pressupost de les obres a executar.

 • Sol.licitud de bonificació ICIO (si escau).

 

Obres tipus B (amb assistència tècnica però sense projecte):

 • Reforma interior de local, habitatge o espai comú que modifiqui la distribució sense afectar l'estructura de l'edifici ni façana, sense canvi de l’ús urbanístic i sense modificar les condicions d’habitabilitat.

 • Treballs de pintura, reparació, conservació i manteniment de façanes i paraments verticals de celoberts i patis de ventilació amb una alçada entre P2 i P4 i que impliqui el muntatge de bastida. En cas de treballs de pintura cal especificar el nou color de la pintura d’acord amb la gama de colors de la carta municipal.

 • Execució o modificació d’obertures a envans que no afectin elements estructurals, façana ni distribució.

 • L’obertura de rases a la via pública (fins a 15 metres lineals) per diferents instal·lacions gas, electricitat, etc.

 • La instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum.

 

Documentació que s'ha d'aportar en Comunicacions prèvies tipus B:

 

 • Document de comunicació prèvia segons model normalitzat PDF

 • Memòria tècnica explicativa dels treballs signada pel tècnic competent.

 • Representació gràfica de les obres signada pel tècnic competent.

 • Fotografia de la façana (en cas d’ actuació a la mateixa).

 • Pressupost de les obres a executar.

 • Fulla de assumeix del tècnic competent signada i visada.

 • En cas que la fulla de assumeix no estigui visada, cal aportar, certificat col·legial on s’acrediti estar donat d’alta per l’exercici professional, així com es justifiqui que es disposa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil com a professional.

 • En el cas de plaques fotovoltaiques, caldrà aportar la documentació especificada a Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica

 • Sol.licitud de bonificació ICIO (si escau).

Preu

Ordenança Fiscal 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 
Tipus de gravamen per comunicacions prèvies d’obres i instal.lacions 2,5% sobre el pressupost.
2,5% sobre el pressupost

(import mínim 10 €)

 

Podrà haver bonificacions de l’ICIO en els casos que determina l’art. 6 de la OF3.

 

Pagament

S’estableix la liquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la comunicació prèvia o declaració responsable

Aquest import s’haurà de fer efectiu una vegada es notifiqui a l’interessat la liquidació provisional per part de l'ORGT, a efectes del seu cobrament.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Fent constar com a Titular el que és promotor de l’obra o instal.lació, no el constructor, instal.lador o tècnic.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini

Les obres es podran iniciar un cop presentada tota la documentació al registre de l’Ajuntament i que aquesta s’ajusti al definit a l’Ordenança de comunicacions prèvies. Resta expressament prohibit l'inici de les obres si manca documentació o aquesta no s'ajusta a l'establert a cada apartat.

Requisits a complir

 • Omplir degudament la instancia de comunicació prèvia d’obres aportant la documentació necessària.

 • Un cop efectuada la comunicació, l’execució de l’obra es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i l’Ajuntament es dona per comunicat de la seva realització.

 • Les obres o instal·lacions a realitzar s’ajustaran estrictament a les comunicades, incorreran en infracció urbanística en el cas d’efectuar qualsevol modificació, extralimitació o falsedat i comportarà l’obligació de paralitzar l’obra. Periòdicament hi haurà inspeccions d’un tècnic municipal per comprovar que les obres s’ajusten a les sol·licitades. L’interessat/da, o qui pugui succeir-li en la tinença d’aquesta COMUNICACIÓ, està obligat a mostrar-ho tantes vegades com sigui necessari. De les infraccions que es cometen en l’ús de la llicència seran solidàriament responsables el seu titular, l’empresari de les obres i el facultatiu director de les mateixes.

 • El termini de realització de les obres és d’1 any des de la data de registre de la comunicació. Un mes abans de finalitzar el termini es podrà sol·licitar una pròrroga de 6 mesos.

 • Extinció de la llicència: 1. Per caducitat. La llicència caducarà si no s’iniciessin les obres dins del termini establert, si s’interrompessin (sense autorització) durant un termini de sis mesos, si no s’acabessin dins el termini fixat o de les seves pròrrogues o si les obres no s’ajustessin a les condicions sota les quals s’atorga la llicència.

2. Per desestiment. El titular de la llicència podrà desistir de realitzar les obres sol·licitades, mitjançant renúncia expressa de la llicència formulada en el termini senyalat en l’Ordenança fiscal corresponent.

 • Tindran la consideració d’acte subjecte a llicència, i no a comunicació prèvia, si la seva ubicació es troba en terrenys qualificats com a Sòl no urbanitzable (SNU), Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD) i Sòl urbanitzable no delimitat (SNUD). També estaran subjectes a llicència les actuacions als immobles que formen part del catàleg del patrimoni històric, artístic i arquitectònic d’Arenys de Munt.

 • Horaris i límits sonors: La realització de les obres sol·licitades serà de dilluns a dissabte, dins l’horari establert següent: de 7 hores fins a 19 hores. Si per necessitats de l’obra s’hagués de sobrepassar aquest horari, es comunicarà expressament a l’Ajuntament per obtenir-ne autorització prèvia.

Els treballs, que generin sorolls molests per la convivència amb el veïnat, no es podran iniciar abans de les 8 del matí, ni perllongar més tard de les 19 hores de la tarda.

Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes per evitar que els nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària auxiliar utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen.

 • Ocupació de la via pública: La comunicació no atorga al sol·licitant de l’obra facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius. En el cas que sigui necessari envair l’espai públic, caldrà sol·licitar permís a la policia municipal per a la ubicació de contenidors, saques de runa, bastides o qualsevol altre element que ocupi la via pública. Aquests permisos contindran les condicions de permanència dels elements que ocupen la via pública. En el cas de saques/contenidors s’hauran de mantenir tapats fora d’hores de treball i s’hauran de treure els caps de setmana i festius. En el cas de que s’envaeixi la vorera, caldrà habilitar una zona per al pas de vianants, degudament senyalitzada.

 • Conservació elements públics

: Restablir el paviment de les voreres i tots aquells elements urbanístics malmesos, com bàculs, punts de llum, plaques de carrer, núm. policia, arbres, escocells, guals, porteries, bancs, papereres.

Protecció d’arbres i plantacions: Adoptar mesures de protecció de l’arbrat o plantacions de la via pública i zones verdes per evitar danys mecànics, abocament de productes tòxics o restes de construcció al voltant dels arbres, acopi de material sobre l’escocell, ni compactació del terreny al voltant dels arbres. No es podran utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o instal·lacions elèctriques o similars.

 • Desguàs d’aigües pluvials: Està prohibit connectar la xarxa de desguàs de les aigües pluvials a la xarxa de clavegueram. En el cas de que el carrer no disposi de xarxa separativa s’haurà de fer superficial però sempre passant per sota de la vorera.

 • Electricitat, telèfon, aigua i Gas Natural: Totes les connexions dels serveis (escomesa) seran soterrats.

 • Permisos d’altres administracions/organismes: L’atorgament d’aquesta llicència no eximeix de l’obligatorietat del promotor de sol·licitar i obtenir els permisos i/o informes preceptius d’altres administracions/organismes quan li siguin d’aplicació.

Com realitzar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de la seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Els articles 187, 187 bis i 187 ter són els que regulen la intervenció administrativa.

 • Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 187 bis de la Llei d’Urbanisme

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions

públiques de Catalunya.

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

- Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit

 • Ordenança de comunicacions prèvies d’obres aprovada el 16/12/2021.

 • REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL D'ARENYS DE MUNT, aprovat el 14/05/2020

 • Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003

Efectes del silenci administratiu

Positiu, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d'aplicació.

Normativa reguladora del silenci administratiu

-Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Àmbit Temàtic

Urbanisme, obres i habitatge


Formulari en suport paper