Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Devolució de Fiances
Informació sobre el tràmit

Descripció

Sol·licitar la devolució dels dipòsits o fiances que han estat efectuats per a garantir la prestació de serveis adjudicats o per a la reposició de desperfectes al fer obres i/o abocament controlat de runes

Preu

Mitjans de pagament

Qui el pot demanar

El titular dels dipòsits o fiances

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

Les persones jurídiques.

Les entitats sense personalitat jurídica.

Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

Documentació que cal aportar

Sol.licitud general (instància

Carta de pagament original, en el cas d'avals.

Fitxa de les dades bancàries amb el segell i la signatura de l'entitat bancària.

Certificat final d'obra original, si se sol.licita la devolució del dipòsit per a garantir la correcta reposició dels serveis.

Certificat de la gestió de runes original, si se sol.licita la devolució del dipòsit per a garantir la correcta gestió dels residus.

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud degudament omplerta i la documentació requerida.

Termini de resolució

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o mitjançant seu electrònica

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Normativa local que afecta al tràmit

Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública aprovada el 18/10/12.
Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. Aprovat el 18/10/2012.

Efectes del silenci administratiu

La no resolució i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol·licitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Àmbit Temàtic

Activitats


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper