Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Sol.licitud d'accès a la informació pública
Informació sobre el tràmit

Descripció

Les persones poden presentar, d’acord amb la normativa en matèria de transparència, una sol·licitud d’accés a documentació de la institució, tant pel que fa a expedients de queixes i consultes, com d’altres qüestions que afecten la institució.

D’acord amb l’article 75.10 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, podeu sol·licitar un certificat de les condicions de reutilització que regien per a una informació pública en un moment determinat. Aquesta certificació s’ha d’expedir en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de la recepció de la sol·licitud en el registre electrònic de l'Ajuntamnet d'Arenys de Munt.

Mitjans de pagament

Cap

Qui el pot demanar

Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació

Sol·licitud: escrit que inclogui la informació o documentació que se sol·licita i, si escau, el motiu pel qual la sol·liciteu; el nom i cognoms i com voleu que us trametem la nostra documentació: correu postal (en aquest cas, ens haureu de comunicar la vostra adreça postal) o per mitjans electrònics (en aquest cas, ens haureu de comunicar el vostre DNI, CIF o NIE i el vostre correu electrònic).

Observacions

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.
La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat.
Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.
Vies de reclamació:
Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la Informació pública, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dictades.
Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública
.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'OAV

Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
Correu postal
Als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 

Efectes del silenci administratiu

Positiu


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper