Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Llicència d'ocupació temporal de la via pública per obres
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet realitzar la sol.licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d'obres amb:
- tanques de protecció
- contenidor/sac de runes
- grua
- reserva estacionament i entrada de vehicles, gual d'obres amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials d'obra i similars.
- tancament de carrer
- altres instal.lacions annexes a la construcció

Es tracta d'autoritzar a particulars i empreses constructores l'ús privatiu d'un tram de calçada, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal.

Preu

En funció del temps, supefície i el tipus d'ocupació.
ORDENANÇA FISCAL 17 - taxa utilització de via públicaO

Mitjans de pagament

A pagar a l'OAV de l'Ajuntament mitjançant targeta bancària en el moment de registrar la sol.licitud o a través de transferència bancària.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb dos dies d'antelació.

Requisits a complir

En tots els casos, és necessari haver obtingut la llicència municipal d'obres prèviament, presentar la sol.licitud d'ocupació de via pública a l'OAV, obtenir la conformitat del tècnic municipal abans de registrar-ho i efectuar el seu pagament. És necessari fer la sol.licitud amb un mínim de 2 dies d'antel.lació a la ocupació de via pública.
Cal complir els requisits següents:
* En el cas de les tanques de precaució, runes en sac o contenidors,gura i altres instal·lacions annexes a la construcció, cal complir els requisits següents:
1. La vorera haurà de garantir el pas de vehicles i el de vianants.
2. La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s'ha d'ajustar al Reglament General de Circulació (descrit en el revers de la sol.licitud)
3. Cal enganxar el document descriptiu que acredita l'obtenció de l'autorització d'ocupació en un lloc visible i que es lliura juntament amb l'autorització.
4. S'ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.
5. El període d'autorització no superarà mai el venciment d'execució de les obres.
6. S'ha de retirar el contenidor o sac durant els diumenges i festius i tapar-lo fora d'hores de treball, perquè no puguin ser utilitzats (en cas d'incompliment podrà ser sancionat).
7. En cap cas la zona de càrrega i descàrrega pot estar ocupada per materials de construcció, ni ésser utilitzada per l'estacionament de vehicles del personal de l'obra.
8. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.
9. Finalitzades les obres o el període d'autorització, el sol·licitant ha de retirar la senyalització i reposar correctament la vorera, i acreditar-ho mitjançant fotografies adjuntes a la renúncia.
* En el cas de tall de carrer:
1. Caldrà presentar la sol.licitud a les dependències de la Policia Local, per tal que signin la seva conformitat i puguin preveure els canvis de circulació.
2. S'haurà de senyalitzar, d'acord amb les indicacions de la Policial Local.
* En el cas de la reserva d'estacionament, cal complir els requisits següents:
1. Enganxar les plaques identificatives de gual d'obres en un lloc visible.
2. En cap cas la zona de càrrega i descàrrega pot estar ocupada per materials de construcció, ni ésser utilitzada per l'estacionament de vehicles del personal de l'obra.
3. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona,només podran ser retirats per la grua municipal.

Documentació que cal aportar

Cal aportar els documents indicats a continuació:

1. Instància de comunicació d'ocupació de via pública

2. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

3. Descripció, en el format que indiqui l'Ajuntament, de l'ocupació de la via pública que es vol realitzar (plànol de l'emplaçament o captura fotogràfica, mida del mobiliari i elements accessoris, tanques, sacs, etc.)

4. Núm. expedient llicència d'obres

5. Comprovant de pagament de la taxa

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida PRESENCIALMENT a les oficines de l'OAV (IMPORTANT: no registrar)
2.Serveis tècnics analitza la documentació i al moment o l'endemà i signarà la conformitat o no.
3. Un cop signada la conformitat del tècnic municipal, s'ha d'abonar la taxa municipal i es pot entrar al registre general de l'Ajuntament i es pot procedir a l'ocupació de via pública segons la petició.

Termini de resolució

El termini per donar la conformitat és de 3 dies normalment, en casos particulars serà de 2 setmanes.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59  per parlar amb el Tècnic municipal.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Normativa local que afecta al tràmit

Ordenances Fiscals

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

Més informació

Si finalitza el termini que s'ha fet constar a la comunicació d'ocupació de via pública i és necessari continuar amb aquesta aprofitament, caldrà tornar a fer una nova comunicació seguint el mateix procediment, des de la finalització de la primera comunicació fins a la nova previsió d'ocupació de via pública.

Àmbit Temàtic

Via pública i mobilitat


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper