Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Llicència d'obres_
Informació sobre el tràmit

Descripció

Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per la legislació vigent, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, les actuacions següents:
-Obra nova
-Ampliacions de superfícies i/o volum
-Reformes que comportin canvi d'ús
-Reformes que comportin variació del nombre d'entitats (habitatges, locals, naus, aparcaments...)
-Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d'entitats i elements de l'immoble
-Instal-lació d'ascensors i aparells elevadors
-Intervencions en els àmbits protegits d'edificis del Catàleg d'Edificis Històrico-Artístics
-Construcció de piscines d'ús comunitari o col-lectiu
-Instal-lació d'antenes de telefonia mòbil
-Legalitzacions d'aquelles obres que ho requeririen la tramitació

Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament urbanístic o les ordenances municipals.

Les llicències s'atorguen sens perjudici de les altres d'autoritzacions que siguin preceptives d'acord amb la legislació de règim local o sectorial.

Preu

Ord. Fiscal 3. IMPOST CONSTR., INSTAL. I OBRES  
Tipus de gravamen per obres menors 3.5% sobre el pressupost (import mínim: 15 euros)
Ord. Fiscal núm. 23 TAXA PER LLIC. URB, apartat Tramitació d'expedients d'obra.

Mitjans de pagament

La taxa de tramitació, a pagar a l'OAV de l'Ajuntament mitjançant targeta bancària en el moment de sol.licitar el tràmit o per transferència bancària al número de compte: ES98 0081 5357 3200 0102 0707
L'impost de construccions pagament bancari un cop concedit.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Les obres no es poden començar fins que el promotor no disposi de la llicència.

Requisits a complir

Aportar el document de sol.licitud degudament omplert amb la documentació requerida.

Documentació que cal aportar

En tots els supòsits:

Instància sol.licitud llicència obres

- Manifestació prèvia del contractista.

- En cas que es vulguin demanar bonificacions: instància bonificacions llicència obres

- Comprovant d'haver realitzat el pagament de la taxa.

- Projecte bàsic, que ha d'incloure:

1.Memòria
2. Pressupost
3. Plànols
4. Protecció patrimoni

-Fotografia del terreny i/o de l'edificació objecte de l'actuació.

-Qüestionari estadístic complimentat i signat.

-Assumeix i direcció de l'obra

-Estudi (bàsic) de seguretat i salut.

*Plànol de situació indicant arbrat i mobiliari urbà que afecti a l'obra i façanes veïnes

-Estudi geotècnic, si s'escau

- Manifestació del contractista

 

En el supòsit d'obra nova:

-Annexos on es justifiqui el compliment del Decret 21/2006, d'ecoeficiència, de captació d'energia solar i d'estalvi d'aigua.

 

-Instància sol.licitud bonificació ICIO, si s'escau.

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari que es pot efectuar el pagament i recollir el permís d'obres.

Termini de resolució

2 mesos.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de la seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

-Llei 39/2015, de Procediment Administratiu 
-Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
-Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

-Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit

Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL D'ARENYS DE MUNT, publicat al BOPB del 26 d'octubre del 2000

Efectes del silenci administratiu

Negatiu els actes que autoritzin:
-Obra nova
-La ubicació de cases prefabricades e instal-lacions similars provisionals o permanents.
-Moviments de terres en sól no urbanitzable.
Positiu en la resta de supòsits, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d'aplicació.

Normativa reguladora del silenci administratiu

-Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Més informació

Beneficis fiscals de concessió potestativa
1.Les construccions, instal-lacions o obres que siguin declarades d'especial interés o utilitat municipal per concòrrer-hi circumstàncies socials, culturals, històrico artístiques o de foment del treball que ho justifiquin, podran gaudir d'una bonificació en la quota de l'impost en els termes que a continuació es detallen:
a)bonificació del 95 % quan es tracti d'obres de rehabilitació de façanes que siguin visibles des de la via pública, d'obres de reparació de patologies d'aluminosi i d'obres de millora dels rètols comercials, per les circumstàncies socials que hi concòrren.
b)bonificació del 95 % quan es tracti d'obres que fomentin l'estalvi o reutilització de l'aigua, pel seu caràcter social mediambiental, aplicable sobre el cost de la part concreta de l'obra que fomenta l'esmentat estalvi o reutilització.
c)bonificació del 95 % quan es tracti d'obres de recuperació o restauració d'edificis en obres d'interès historico-arquitectònic o que hagin estat declarats Bens Culturals d'interès Local o Nacional.
d)Bonificació del 95 % quan es tracti d'obres menors associades a l'obertura o reforma d'establiments on es duguin a terme activitats innoqües, amb la finalitat de fomentar el dinamisme econòmic i/o comercial.
La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol-licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. El Ple delega la competència per declarar l'especial interés o utilitat municipal en la Junta de Govern Local i aquesta delegació serà vigent mentre no s'acordi el contrari.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, instal-lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.
2. Una bonificació del 95 % a favor de les construccions, instal-lacions o obres en les que s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal-lacions per a la producció de calor incloguin col-lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. Aquesta bonificació és aplicable als edificis ja existents que no estaven obligats per la legislació vigent en el moment de la seva construcció, en relació a aquelles partides del pressupost relatives a aquesta finalitat.
Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el cas, la bonificació de l'apartat anterior.
3. Una bonificació del 90 % a favor de les construccions, instal-lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. Aquesta bonificació és aplicable als edificis ja existents que no estaven obligats per la legislació vigent en el moment de la seva construcció, en relació a aquelles partides del pressupost relatives a aquesta finalitat.
Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el cas, les bonificacions dels apartats anteriors.
4.Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal-lacions o obres referents a les vivendes de protecció oficial.
Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el cas, les bonificacions dels apartats anteriors.
5.Una bonificació del 50 % a favor de les construccions, instal-lacions o obres vinculades als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.
La bonificació que preveu aquest paràgraf s'aplica a la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
6.En relació a aquelles construccions, intal-lacions o obres que tinguin com a objecte la rehabilització de façanes, una deducció de l'import a satisfer en concepte de taxa per l'atorgament de la llicència urbanística o comprovaci

Àmbit Temàtic

Urbanisme, obres i habitatge


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper