Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Comunicació de finalització d'obra nova o ampliació_
Informació sobre el tràmit
 1. Descripció

 

Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament que han finalitzat les obres d’obra nova o ampliació autoritzades.

 1. Preu

 

Autoliquidació provisional de la taxa o.f. núm. 23: Inspeccions de comunicació de final d’obra 

 1. Mitjans de pagament

 

Opcions:

 • A l'Oficina d’Atenció al Vilatà de l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb targeta bancària.

 • A través de la seu electrònica

 • Per ingrés bancari ES98 0081 5357 3200 0102 0707 indicant en el concepte: OF-23 Nom de la persona que ha de fer l’ingrés.

 

 1. Qui el pot demanar

 

El promotor, la persona interessada en l'expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

 1. Quan es pot demanar

 

En termes generals es podrà demanar durant tot l'any. 

 

 1. Termini de sol.licitud

 

Un cop finalitzades les obres.

 

 1. Requisits a complir

 

Sol.licitar-ho amb l'imprès corresponent a nom del promotor amb la documentació adjunta i haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

 

S'haurà de tenir la condició d'interessat en l'expedient o bé actuar mitjançant representació degudament acreditada.

 

 1. Documentació que cal aportar amb el document de Comunicació de finalització d’obra nova o ampliació

 

 • Certificat de final d’obres

 • Alta de la contribució territorial urbana

 • Certificat emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (ed. plurifamiliars)

 • Arxiu digitalitzat format DWG dels plànols AS BUILT de tota l’obra.

 • Comprovant de pagament de la taxa.

 • Còpia de sol·licitud de gual registrada (si escau)

 

 1. Tràmits pas a pas

 

 • Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.

 • Serveis tècnics analitza la documentació i concertarà visita per realitzar inspecció, si escau.

 • En cas que sigui tot correcte, s’arxivarà la comunicació de finalització d’obres a l’expedient corresponent.

 • En cas que manqui documentació o l’obra no estigui correctament finalitzada segons la documentació aportada i normativa, s’obrirà expedient d’incoació de la legalitat urbanística.

 • L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

 

 1. Com sol.licitar el tràmit

 

Pot escollir una de les opcions següents:

 • Preferentment a través de la seu electrònica, amb el formulari electrònic degudament complimentat, adjuntant la documentació relacionada i realitzant el pagament de l’autoliquidació de la taxa.

 • A través de la seu electrònica, amb la instància genèrica i adjuntant el formulari PDF, la documentació relacionada i el comprovant de pagament de l’autoliquidació de la taxa realitzat mitjançant transferència bancària al compte indicat al formulari PDF.

 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Vilatà de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (només particulars), entregant el formulari PDF i efectuant l’autoliquidació de la taxa a les mateixes oficines de l’OAV.

 

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper