Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Informació sobre el tràmit

DOCUMETS RELATIUS A SERVEIS TÈCNICS

 

Descripció

Aquest tràmit permet:


- Obtenir la còpia de documents que formen part d'un expedient administratiu.
- Obtenir el document que certifica que una determinada persona o empresa externa contractada ha prestat o presta serveis a l'Ajuntament en unes determinades dates, segons consta en l'expedient de personal o de contractació.
-Obtenir el certificat que acredita l'existència de l'acte obtingut per silenci administratiu, és a dir, que s'ha produït perquè l'Administració competent no ha resolt de manera expressa un procediment iniciat a sol·licitud de la persona interessada dins el termini legal màxim (ha d'haver vençut el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa a la persona interessada).

 

Preu

Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 185,00€

Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics a instància de part

a) certificat de número i nom de carrer 43.50 €

b) certificat de qualificació urbanística (a sol·licitar amb model específic Serveis Tècnics) 91.80 €

c) certificat d’antiguitat i legalitat 81.30 €

d) altres certificats 81.30 €

Per cada plànol certificat d'alineacions de carrers i rasants 81.30 €

Per fotocòpies realitzades de documents d'expedients d'obres o activitats:

a) d'expedient de menys de 5 anys d'antiguitat

import fix de gestió 2.00 €

per cada fotocòpia DIN-A4 0.14 €

per cada fotocòpia DIN-A3 0.15 €

 

b) d'expedient de més de 5 anys d'antiguitat

import fix de gestió 9.90 €

per cada fotocòpia DIN-A4 0.14 €

per cada fotocòpia DIN-A3 0.15 €

 

Per cada còpia del Pla General d'Ordenació

a) en suport paper 111.20 €

b) en suport informàtic 60.00 €

 

Per cada còpia individual de plànol superior a DIN-A3 (€/M2) 13,80 € / m2

Per cada plànol amb suport informàtic que impliqui manipulació per part de SSTT 60,00 €

Per tramitació de figures de gestió urbanística (reparcel·lació, urbanització) (excloses les publicacions) 545,00 €

Per tramitació de figures de planejament urbanístic, per H o fracció (excloses les publicacions) 581,00 €

Per normalització de finques, parcel·lacions i segregacions (model específic Serveis Tècnics) 101,00 €

Per cada informe desfavorable de visita a activitats sol·licitat pel promotor, per obtenir la llicència mediambiental 71,40 €

Per cada publicació de figures de planejament o de gestió urbanística:

a) al BOP 80.00 €

b) al DOGC 210.00 €

c) al diari de més difusió 336.00 €

 

Per cada informe o certificat de disponibilitat i adequació d’habitatge per reagrupament familiar 77,00 €

 

Per qualsevol altre informe emès pels serveis tècnics 65,30 €

Estudi de concreció de volums 313,50 €

Per cada informe previ d'obra major 52,00 €

Per informe emès pels SSTT que no impliqui visita ni anàlisi d'expedients 22,00 €

Per visites de denúncies, 2ª inspecció amb el mateix resultat 69,50 €

Per cada còpia de CD de projectes i/o plànols (sense manipulació) 4,00 €

Mitjans de pagament

A pagar a l'OAV de l'Ajuntament amb targeta.

A pagar per seu electrònica

A pagar per ingrés bancari ES98 0081 5357 3200 0102 0707 indicant en el concepte: OF-6 Nom de la persona que ha de fer l’ingrés.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona com a part interessada en l'expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan es pot demanar

En termes generals es podrà demanar durant tot l'any. Per supòsits concrets s'haurà d'estar a la normativa específica reguladora.

Termini de sol·licitud

En termes generals no n'hi ha. Per supòsits concrets s'haurà d'estar a la normativa específica reguladora.

Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:

1. En tots els casos, s'haurà de tenir la condició d'interessat en l'expedient o bé actuar mitjançant representació degudament acreditada.

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dades identificatives de la resolució/acte/expedient sobre el que es presenta la sol·licitud i concreció de la petició que es realitza.

Tràmit pas a pas

Presenteu la sol·licitud  i la documentació requerida.

Termini de resolució

1. En el cas de sol·licitud de còpia de documents, per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
2. En el cas de sol·licitud de certificat de silenci administratiu, el termini legal és de quinze dies, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.
3. En el cas de sol·licitud del certificat acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern i del certificat de serveis prestats a l'ajuntament, el termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament
Oficina d'Atenicó de la Vila
Rbla. Francesc Macia, 59
08358 Arenys de Munt

O a través de la seu electrònica

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Efectes del silenci administratiu

En termes generals, el silenci administratiu relatiu al dret de petició té efectes desestimatoris.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Àmbit Temàtic

Relació amb l'Administració


Formulari en suport paper