Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Activitats econòmiques > Obertura i/o autorització > Declaracions responsables > Declaració de responsable en matèria de seguretat alimentària
Informació sobre el tràmit

Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària

 

És el règim d´intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l´establiment i de l´activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l´exercici d´aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d´aquestes mateixes característiques, i es tracti d´una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l´àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d´iguals característiques o finalitat que defineixi l´autoritat competent corresponent.

 

On adreçar-se:

OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ DE LA VILA

937 937 980

 

 

A qui va adreçat:

 - La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s´actua.

- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

 

Com fer-ho:

- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)


- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents


Cost del servei:

Segons ordenances fiscals núm:18

Requisits previs:

- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un/a tècnic/a competent, segons model adjunt a l'apartat: "més informació".
- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic.

-Disposar d’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.
- Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; establiments de menjar; provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt a l'apartat: "més informació".

 

Documentació que cal aportar:

 

DECLARACIÓ D'ACTIVITAT ECONÒMICA: INICI/MOD. SUBSTANCIAL/CANVI D'ACTIVITAT:

- Model normalitzar de Declaració Responsable

- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau, al peu de la pàgina)

RESIDUS:

Els establiments comercials d’Arenys de Munt en matèria de residus han de donar compliment a tota lanormativa sobre gestió de residus a nivell català, estatal i europeu. A nivell local a Arenys de Munt cal tenir en compte:

l’Ordenança Fiscal núm: 11 per les Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals i  (articles 9 a 16)

l’Ordenança reguladora de la recollida selectiva de residus municipals d’Arenys de Munt

Deixalleria Municipal, tarifes a aplicar als productes provinents d’activitats econòmiques o comercials

GUSAM

 

Calendari i condicions de recollida comercial dels residus assimilables a domiciliaris (al peu de la pàgina).

Informació complementària susceptible d’incloure a la pàgina web per les activitats:

Com a establiments comercials cal tenir en compte el que diu l’Ordenança fiscal núm. 11, entre altres:

D’acord a l’article 9:

Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –autoritzat

per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus–, la recollida, transport i tractament dels residus comercials.

2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la prestació dels serveis següents:

a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.

b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries.

3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat pròpia del

comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats, així com

de la resta del sector serveis.

 

D’acord a l’article 10:

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4

de la Llei General Tributària que:

a) sol·licitin la prestació.

b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor

autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.

Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de cada any.

2B. L’acreditació a la que fa referència l’apartat anterior es durà a terme presentant els següents documents:

- còpia del contracte amb l’empresa gestora

- homologació de l’empresa gestora per part de l’Agència de Residus de Catalunya

- còpia de la darrera factura pagada a l’empresa gestora, la qual ha d’acreditar que actualment es presta el servei.

 

Observacions:

 

La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

A la declaració responsable, d'acord amb el model normalitzat amb el qual declara, s'haurà de declarar responsablement:
Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
Que es disposa d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment.
Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
Que en cas d'actuar com a persona representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Que les dades consignades a la declaració són certes.

Altra informació d'interès:
La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

 

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Podeu trobar més informació sobra normativa sanitària d'aplicació a:
Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya

 

Legislació

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

 

Termini resolució

No hi ha resolució. Les declaracions responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.


Silenci administratiu

Tràmits relacionats:

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

 

Més informació


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper