Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Activitats econòmiques > Obertura i/o autorització > Declaracions responsables > Declaració de responsable d'activitat d'habitatge d'ús turístic
Informació sobre el tràmit

Comunicació Prèvia inici activitat habitatge d'ús turístic

És la comunicació que fa el propietari d'un habitatge, o els seus representants, per poder destinar-lo a ús turístic. Els habitatges d'ús turístic són aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, pera una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat.
Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.
Els habitatges d'ús turístic requereixen la comunicació prèvia a l'Ajuntament, i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, que serà efectuada per l'Ajuntament.
Mitjançant la Declaració Responsable la persona interessada, declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

On adreçar-se:

OFICINA INFORMACIÓ I ATENCIÓ DE LA VILA

937 937 980

 

A qui va adreçat:

- Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils.
- Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
- Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:

- Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
- Correu postal
- Presencialment al Registre electrònic general
- Als registres electrònics generals de:

a) L'Administració General de l'Estat
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes
c) Les entitats que integren l'Administració local
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)


- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
- A les oficines d'assistència en matèria de registres
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents


Cost del servei:

Segons ordenances fiscals núm:18:

- Habitatge d'ús turístic: 0,00 EUR

Requisits previs:

Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

- Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un/a tècnic/a competent (cèdula d'habitabilitat i llicència de primera ocupació).

- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic.

 

Documentació que cal aportar:

DECLARACIÓ D'ACTIVITAT ECONÒMICA: INICI D'ACTIVITAT D'HABITATGE TURÍSTIC:
- Document de pagament de la taxa o el preu públic municipal ( si escau, al peu de la pàgina)

RESIDUS:

Els establiments comercials d’Arenys de Munt en matèria de residus han de donar compliment a tota la normativa sobre gestió de residus a nivell català, estatal i europeu. A nivell local a Arenys de Munt cal tenir en compte:

l’Ordenança Fiscal núm: 11 per les Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals i  (articles 9 a 16)

l’Ordenança reguladora de la recollida selectiva de residus municipals d’Arenys de Munt

Deixalleria Municipal, tarifes a aplicar als productes provinents d’activitats econòmiques o comercials GUSAM.

 

Calendari i condicions de recollida comercial dels residus assimilables a domiciliaris (al peu de la pàgina).

Informació complementària susceptible d’incloure a la pàgina web per les activitats:

Com a establiments comercials cal tenir en compte el que diu l’Ordenança fiscal núm. 11, entre altres:

D’acord a l’article 9:

Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –autoritzat

per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus–, la recollida, transport i tractament dels residus comercials.

2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la prestació dels serveis següents:

a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.

b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries.

3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat pròpia del

comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats, així com

de la resta del sector serveis.

 

D’acord a l’article 10:

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4

de la Llei General Tributària que:

a) sol·licitin la prestació.

b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor

autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.

Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de cada any.

2B. L’acreditació a la que fa referència l’apartat anterior es durà a terme presentant els següents documents:

- còpia del contracte amb l’empresa gestora

- homologació de l’empresa gestora per part de l’Agència de Residus de Catalunya

- còpia de la darrera factura pagada a l’empresa gestora, la qual ha d’acreditar que actualmentes presta el servei.


Observacions:

 

La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

A la declaració responsable, d'acord amb el model normalitzat amb el qual declara, s'haurà de declarar responsablement:
Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
Que es disposa d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment.
Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
Que en cas d'actuar com a persona representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Que les dades consignades a la declaració són certes.


Altra informació d'interès:


La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

La documentació com plànols, croquis, projectes... s'ha de presentar en suport electrònic:
- Persones jurídiques professionals: PDF
- Persones físiques: CD/DVD

Legislació

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
-Decret 164/2010

 

Termini resolució

No hi ha resolució. Les declaracions responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.


Silenci administratiu

-


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper