Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Llicència urbanística de parcel·lacions, agrupacions, segregacions de finques i parcel·les i div. horitzontals_
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència de parcel·lació urbanística, que consisteix en una autorització per parcel·lar, segregar o agregar finques (dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície). És necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.
També permet obtenir la llicència que autoritza la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé un complex immobiliari privat, o la seva modificació, quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments; així com les operacions que tinguin per objecte constituir com elements susceptibles d'aprofitament independent, més aquells que s'hagin fet constar en una precedent declaració d'obra nova.

Preu ordenança fiscal núm. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS (sel.leccionar l’any en curs). Apartat: Per normalització de finques, parcel-lacions i segregacions.

Mitjans de pagament opcions:

- A l'Oficina d’Atenció al Vilatà de l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb targeta bancària.

- Per ingrés bancari ES98 0081 5357 3200 0102 0707 indicant en el concepte: OF-6 Nom de la persona que ha de fer l’ingrés.

Qui el pot demanar la persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar durant tot l'any.

Termini de sol·licitud no n'hi ha.

Requisits a complir sol.licitar-ho amb l'imprès corresponent i haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

S'haurà de tenir la condició d'interessat en l'expedient o bé actuar mitjançant representació degudament acreditada.

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

- Sol·licitud permís per parcel·lacions, agrupacions, segregacions de finques ( al peu de la pàgina)
-Memòria explicativa de l'actuació amb referència directa i justificació de paràmetres d'acord al planejament vigent.
-Fotocòpia de l'escriptura (descripció de la finca).
-Plànol de situació. E 1/2000
-Plànol cadastral de la finca o finques.
-Plànol topogràfic amb indicació del nord, acotat amb els límits de finca o finques inicials i finques resultants amb indicació de superfícies i quadre explicatiu, signat per tècnic competent. Escala 1/500 en sòl urbà. Escala 1/1000 o 1/2000 en sòl no urbà.
-Descripció tècnica de la finca inicial amb els límits.
-En les segregacions es descriurà la finca matriu, la finca segregada i la resta de finca.
-Fotocòpia de l'últim rebut d'IBI.
-En divisions horitzontals, caldrà aportar a més de la justificació de la titularitat, la descripció i plànol dels habitatges, locals o parts que es volen dividir, amb la superfície total i parcial, aportar una fotografia de l'immoble.
- -Comprovant de pagament de la taxa

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Com sol·licitar el tràmit pot escollir una de les opcions següents:

1. Preferentment a través de la seu electrònica, amb el formulari electrònic degudament complimentat i realitzant el pagament de l’autoliquidació de la taxa.

2. A través de la seu electrònica, amb la instància genèrica i adjuntant el formulari PDF i el comprovant de pagament de l’autoliquidació de la taxa realitzat mitjançant transferència bancària al compte indicat al formulari PDF.

3. Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Vilatà de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (només particulars), entregant el formulari PDF i efectuant l’autoliquidació de la taxa a les mateixes oficines de l’OAV.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003

Efectes del silenci administratiu transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència, segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper