Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Certificats, informes i informació d'urbanisme_
Informació sobre el tràmit

DOCUMETS RELATIUS A SERVEIS TÈCNICS

 

Descripció

Aquest tràmit permet:


- Obtenir la còpia de documents que formen part d'un expedient administratiu.
- Obtenir el document que certifica que una determinada persona o empresa externa contractada ha prestat o presta serveis a l'Ajuntament en unes determinades dates, segons consta en l'expedient de personal o de contractació.
-Obtenir el certificat que acredita l'existència de l'acte obtingut per silenci administratiu, és a dir, que s'ha produït perquè l'Administració competent no ha resolt de manera expressa un procediment iniciat a sol·licitud de la persona interessada dins el termini legal màxim (ha d'haver vençut el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa a la persona interessada).

 

Preu: ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS (sel.lecionar l'any en curs), en l'apartat que necessiteu

 

Mitjans de pagament

Opcions:

A l'Oficina d’Atenció al Vilatà de l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb targeta bancària.

A través de la seu electrònica

Per ingrés bancari ES98 0081 5357 3200 0102 0707 indicant en el concepte: OF-6 Nom de la persona que ha de fer l’ingrés

 

Qui el pot demanar: qualsevol persona com a part interessada en l'expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Quan es pot demanar: en termes generals es podrà demanar durant tot l'any. Per supòsits concrets s'haurà d'estar a la normativa específica reguladora.

 

Termini de sol·licitud

En termes generals no n'hi ha. Per supòsits concrets s'haurà d'estar a la normativa específica reguladora.

 

Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:

1. En tots els casos, s'haurà de tenir la condició d'interessat en l'expedient o bé actuar mitjançant representació degudament acreditada.

 

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dades identificatives de la resolució/acte/expedient sobre el que es presenta la sol·licitud i concreció de la petició que es realitza (si escau).

 

Tràmit pas a pas

Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.

Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.

L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

Termini de resolució

1. En el cas de sol·licitud de còpia de documents, per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
2. En el cas de sol·licitud de certificat de silenci administratiu, el termini legal és de quinze dies, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.
3. En el cas de sol·licitud del certificat acreditatiu d'actes, resolucions o acords dels òrgans de govern i del certificat de serveis prestats a l'ajuntament, el termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

 

Com sol·licitar el tràmit

Pot escollir una de les opcions següents:

Preferentment a través de la seu electrònica, amb el formulari electrònic degudament complimentat i realitzant el pagament de l’autoliquidació de la taxa.

A través de la seu electrònica, amb la instància genèrica i adjuntant el formulari PDF i el comprovant de pagament de l’autoliquidació de la taxa realitzat mitjançant transferència bancària al compte indicat al formulari PDF.

Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Vilatà de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (només particulars), entregant el formulari PDF i efectuant l’autoliquidació de la taxa a les mateixes oficines de l’OAV.

 

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 

Efectes del silenci administratiu

En termes generals, el silenci administratiu relatiu al dret de petició té efectes desestimatoris.

 

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper