Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Guals > Baixa o Modificació de la llicència de gual_
Informació sobre el tràmit

Descripció: Aquest tràmit permet sol.licitar un duplicat de la placa de gual, quan aquesta està malmesa o altra causa justificada.

Preu

Ordenança Fiscal 17 Annex7 Taxa utilització del domini públic (Pagament anual)
Ordenança Fiscal 16 epig. 2n5: 37,50 €(pagament unic per la placa de gual)

Mitjans de pagament: un cop notificat per l'organisme de gestió tributària, caldrà seguir les indicacions per fer efectiu el pagament.

Qui el pot demana: el titular de l'immoble on es situa el gual o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar:durant tot l'any.

Termini de sol·licitud: no n'hi ha.

Requisits a complir :per sol.licitar la placa de gual, és necessari tenir una entrada de vehicles amb gual remontable normalitzat per l'Ajuntament.

Documentació que s'ha d'aportar: Per sol.licitar un duplicat es fa amb l'imprès de sol.licitud general, identificant els motius del canvi, en qualsevol cas caldrà adjuntar a ña spñ.licitud el model d'autoliquidació de la taxa i el comprovant de pagament

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
2. Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3. L'òrgan competent resoldrà i .l'autorització o no.
4. En el cas que s'autoritzi es portarà a gravar la placa de gual.
5. Es donarà trasllat a l'ORGT perquè facin la liquidació i li comuniquin al peticionari
6. Es comunicarà al peticionari que podrà passar a buscar la placa de gual per les oficines de l'OAV, un cop liquidada la taxa i presentar la placa antiga.

Terminis de resolució: el termini legal de resposta és de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol.licitud

Com sol·licitar el tràmit

Pot escollir una de les opcions següents:

1. Preferentment a través de la seu electrònica, amb el formulari electrònic degudament complimentat i realitzant el pagament de l’autoliquidació de la taxa.

2. A través de la seu electrònica, amb la instància genèrica

 

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació i posteriors correccions i modificacions ( Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre; Ordre VIV/9841/2009, de 15 d'abril; Reial decret 173/2010, de 19 de febrer).

 

Normativa local que afecta al tràmit

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL D'ARENYS DE MUNT, publicat al BOPB del 26 d'octubre del 2000

 

Efectes del silenci administratiu: per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 

Més informació

L'autorització sempre es concedeix a la persona titular de l'immoble o de la finca. En el cas que la gestió la faci el/la llogater/a en representació de la persona propietària de la finca, s'haurà d'identificar a la instància. En qualsevol cas sempre serà titular el/la propietari/a.

En cas de gual industrial (6 o més vehicles) o comunitats de propietaris estan obligats a tramitar permís d'activitats o llicència mediambiental a l'Àrea corresponent de l'Ajuntament.
A efectes del càlcul del fet imposable, s'incrementarà el nombre de metres de l'entrada de vehicles amb 1 metre addicional, que correspon a ½ metre per banda destinats a maniobra.
El subjecte passiu d'un gual té l'obligació de posar la placa indicativa de gual en un lloc visible.


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper