Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Guals > Alta Llicència de gual
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet fer les gestions de la placa de gual (sol·licitud d'una placa nova )que autoritza l'accés de vehicles des de la via pública als locals, garatges, recintes o solars.

Preu

Ordenança Fiscal 17 Taxa utilització del domini públic
Annex 7 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena

 

Mitjans de pagament

A pagar a l'entitat bancària o domiciliat.

Qui el pot demanar

El titular de l'immoble on es situa el gual o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

Per sol.licitar la placa de gual, és necessari tenir una entrada de vehicles amb gual remontable normalitzat per l'Ajuntament.

Per sol.licitar duplicat  de placa o modificació de dades caldrà estar donat d'alta al padró de guals.

Documentació que s'ha d'aportar

Els documents a aportar per sol.licitar la placa de gual són:
- Instància model normalitzat. ( al peu del document)
- Fotografia de la porta i vorera d'entrada de vehicles.
- Plànol en planta.
- Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI.

- Indicar segons escaigui:
* Actualment paga per entrada de vehicles (cal adjuntar rebut)
* No paga per entrada de vehicles.
* Cal desplaçar mobiliari urbà; indicar .....................................

Per sol.licitar duplicat, es fa amb l'imprès de sol.licitud de documents administratius

Per sol.licitar la modificació de dades, es fa amb imprès de sol.licitud general, identificant els motius de canvi. ( al peu de la pàgina)

En qualsevol cas, caldrà adjuntar a la sol.licitud el model d'autoliquidació de la taxa i el comprovant del pagament.

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i .l'autorització o no.
4. En el cas que s'autoritzi es portarà a gravar la placa de gual.
5. Es comunicarà al peticionari que podrà passar a buscar la placa de gual per les oficines de l'OAV, un cop liquidada la taxa.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació i posteriors correccions i modificacions ( Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre; Ordre VIV/9841/2009, de 15 d'abril; Reial decret 173/2010, de 19 de febrer).

Normativa local que afecta al tràmit

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL D'ARENYS DE MUNT, publicat al BOPB del 26 d'octubre del 2000

Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Més informació

Les persones propietàries dels immobles on s'estableixin les entrades o els passos de vehicles, i les empreses, entitats o els particulars que utilitzin els aprofitaments.
L'autorització sempre es concedeix a la persona titular de l'immoble o de la finca. En el cas que la gestió la faci el/la llogater/a en representació de la persona propietària de la finca, s'haurà d'identificar a la instància. En qualsevol cas sempre serà titular el/la propietari/a.
En el supòsit de petició d'ampliació, ho poden demanar els ciutadans i les ciutadanes titulars d'una autorització d'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes (gual).
En cas de gual industrial (6 o més vehicles) o comunitats de propietaris estan obligats a tramitar permís d'activitats o llicència mediambiental a l'Àrea corresponent de l'Ajuntament.
A efectes del càlcul del fet imposable, s'incrementarà el nombre de metres de l'entrada de vehicles amb 1 metre addicional, que correspon a ½ metre per banda destinats a maniobra.
El subjecte passiu d'un gual té l'obligació de posar la placa indicativa de gual en un lloc visible.

Àmbit Temàtic

Via pública i mobilitat


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper