Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Certificat de qualificació urbanística_
Informació sobre el tràmit

Descripció es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les determinacions urbanístiques que li són aplicables.

Preu ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS (sel.lecionar l'any en curs), en l'apartat: certificat de qualificació urbanística.

Mitjans de pagament opcions:

- A l'Oficina d’Atenció al Vilatà de l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb targeta bancària.

- Per ingrés bancari ES98 0081 5357 3200 0102 0707 indicant en el concepte: OF-6 Nom de la persona que ha de fer l’ingrés.

 

Qui el pot demanar qualsevol persona com a part interessada en l'expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Quan es pot demanar durant tot l'any

Requisits a complir sol.licitar-ho amb l'imprès corresponent i haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

Documentació que cal aportar

- Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

- Dades identificatives de la resolució/acte/expedient sobre el que es presenta la sol·licitud i concreció de la petició que es realitza (si escau).

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitzarà la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

 

Termini de resolució el termini legal de resposta és de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol-licitud.

Com sol·licitar el tràmit pot escollir una de les opcions següents:

1. Preferentment a través de la seu electrònica, amb el formulari electrònic degudament complimentat i realitzant el pagament de l’autoliquidació de la taxa.

2. A través de la seu electrònica, amb la instància genèrica i adjuntant el formulari PDF i el comprovant de pagament de l’autoliquidació de la taxa realitzat mitjançant transferència bancària al compte indicat al formulari PDF.

3. Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Vilatà de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (només particulars), entregant el formulari PDF i efectuant l’autoliquidació de la taxa a les mateixes oficines de l’OAV.

 

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003

Normativa reguladora del silenci administratiu Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper