Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Certificat de qualificació urbanística
Informació sobre el tràmit

Descripció

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les determinacions urbanístiques que li són aplicables.

Preu

Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, en l'apartat: certificat de qualificació urbanística

Mitjans de pagament

A pagar a l'OAV de l'Ajuntament amb targeta de crèdit o transferència bancària

Qui el pot demanar

La persona titular dels terrenys o el seu representant o qualsevol persona interessada.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any

Requisits a complir

Sol.licitar-ho amb l'imprès corresponent i haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

Documentació que cal aportar

model d'instància de sol.licitud de certificat de qualificació urbanística ( al peu de la pàgina)
- Plànol cadastral
- Plànol del Pla General d'Ordenació
- Altres, indicar:

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

Termini de resolució

El termini legal de resposta és de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol-licitud.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de la seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

Àmbit Temàtic

Urbanisme, obres i habitatge


Formulari en suport paper