Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Certificat de compatibilitat urbanística
Informació sobre el tràmit

Descripció

Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.

Preu

Ordenança Fiscal núm. 18 TAXA PER LES LLICÈNCIES D'ACTIVITATS AMBIENTALS.
Epígraf: Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l'activitat projectada amb el planejament urbanístic

Mitjans de pagament

A pagar a l'OAV de l'Ajuntament mitjançant targeta bancària en el moment de sol·licitar el tràmit o transferència bancària.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona interessada

Quan es pot demanar

Durant tot l'any

Termini de sol·licitud

S'ha de sol·licitar prèviament o conjuntament a la sol·licitud d'activitat.

Requisits a complir

Sol·licitar-ho amb l’imprès corresponent i haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

Instància ACTIVITATS DOC  ADM  (O F  18) al peu de la pàgina

Documentació que cal aportar

Memòria tècnica que ha d'incloure:

Plànol/s d'emplaçament que permeti una identificació indubtable de la finca.
Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsol.
Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals

Comprovant de pagament de la taxa

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

Termini de resolució

1 mes

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de la seu electrònica, aportant la documentació requerida.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

Àmbit Temàtic

Urbanisme, obres i habitatge


Formulari en suport paper