Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Policia > Petició de zona de càrrega i descàrrega per a establiments comercials
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar una zona reservada a càrrega i descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior, segons el que s'estableixi a les ordenances municipals.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

Cal complir els requisits que s'estableixin a les ordenances municipals corresponents.

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Plànol de situació de l'establiment i  l'emplaçament sol·licitat.

3. Altra documentació justificativa o rellevant per a la tramitació de la sol·licitud.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'OAV o mitjançant la seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Àmbit Temàtic

Via pública i mobilitat


Formulari en suport paper