Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Policia > Petició de canvis en l'ordenació del trànsit o de la senyalització vial
Informació sobre el tràmit

 

Descripció

Aquest tràmit dona dret a realitzar la petició de canvis en l'ordenació del trànsit i/o en la senyalització horitzontal o vertical i bandes de retenció a la via pública.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

No es requereix aportar cap documentació.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'OAV o a través d'instància electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Reial Decret 13/1992, de 17 de gener, article 16, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, article 7, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Decret 135/1995, de 25 de novembre, de desplegament de la Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat.

Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Àmbit Temàtic

Via pública i mobilitat

 

 


Formulari en suport paper