Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Policia > Cita per a la renovació o primera expedició del DNI
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per a renovar el DNI, un document públic que acredita l'autèntica personalitat del seu titular, constituint el justificant complet de la identitat de la persona i que expedeix la Policia Nacional (a l'equip mòbil de la Policia Nacional que es desplaci al municipi).

Qui el pot demanar

La cita la pot demanar qualsevol persona, però a la renovació del DNI haurà de presentar-se la persona interessada.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.

Documentació que cal aportar

Per a demanar la cita no cal aportar cap documentació. Tanmateix, a l'hora de realitzar el tràmit, el dia de la cita per a renovar o expedir el DNI, i segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:
- Primera obtenció del DNI per a majors de 14 anys: Documents 1, 2 i 3.
- Primera obtenció del DNI per a menors de 14 anys: Documents 1, 2, 3 i 4.
- Primera obtenció del DNI per a majors de 14 anys residents a l'estranger: Documents 1, 2, 3 i 5.
- Primera obtenció del DNI per a menors de 14 anys residents a l'estranger: Documents 1, 2, 3, 4 i 5.
- Renovació del DNI per caducitat: Documents 1 i 6.
- Renovació del DNI per pèrdua, sostracció o deteriorament: Documents 7 i 8.
- Renovació del DNI amb canvi de domicili de dins l'Estat espanyol: Documents 1, 6 i 9.
- Renovació del DNI amb canvi de domicili a l'estranger: Documents 1, 5 i 6.
- Renovació del DNI amb variació de les dades de filiació: Documents 1, 6 i 10.

1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.

2. Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d'expedició del Document Nacional d'Identitat i esmentant expressament  que s'ha expedit només per obtenir aquest document.

3. Certificat o volant d'empadronament de l'Ajuntament on la persona  sol·licitant tingui el domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la  sol·licitud del Document Nacional de Identitat.

4. DNI en vigor del pare / mare o tutor legal (qui haurà d'acompanyar el o la menor el dia de la realització del tràmit).

5. Certificat d'acreditació de residència, expedit únicament als efectes d'obtenir el DNI, pel Consolat espanyol on figura inscrit, en el qual es faci constar el nombre d'inscripció Consular, país de residència, localitat, carrer i nombre on en aquest paí

6. DNI anterior.

7. Dues fotografies actuals en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.

8. Firma i impressió dactilar, com a comprovació de personalitat, a presentar en els impresos corresponents el dia de la sol·licitud.

9. Certificat o volant d'empadronament (la validesa d'aquest document és de 3 mesos a partir de la data de la seva expedició). No serà necessari aportar aquest document, si l'interessat autoritza a l'equip expedidor perquè pugui comprovar el seu domicili, mitjançant consulta al Sistema de Verificació de Dades de Residència.

10. Certificat del Registre Civil. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d'expedició del Document Nacional d'Identitat.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'OAV

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 84/1978, de 28 de desembre, per la qual es regula la taxa per expedició del Document Nacional d'Identitat.

Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica.

Ordre *INT/738/2006, de 13 de març, per la qual s'aprova la declaració de pràctiques i polítiques de certificació del Ministeri de l'Interior.

Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Àmbit Temàtic

Relació amb l'Administració


Formulari en suport paper