Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits ambientals > Petició de recollida selectiva de residus per a establiments i indústria
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar per part dels establiments un servei municipal complementari de recollida selectiva de residus, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d'acord amb la llei de residus, tenen la consideració d'assimilables als municipals.

A Arenys de Munt, només s'ofereix el servei de recollida comercial de paper i cartró actualment els dilluns i divendres al matí.

 

Preu

Inclòs a la taxa de residus comercials

Qui el pot demanar

Activitats comercials (comerç, hosteleria, bars, mecats, oficines i serveis) i activitats industrials que generin residus assimilables a municipals.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

El cartró s'ha de deixar davant de l'establiment degudament plegat.

Documentació que cal aportar

No es requereix aportar cap documentació.

Tràmit pas a pas

Cal adjuntar el rebut de pagament de la taxa de residus comercials, una descripció de l'activitat que desenvolupen i una quantitat estimada dels residus generats.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Com sol·licitar el tràmit

En el cas que no se'ls estigui fent la recollida (per exemple nous establiments) poden escriure una instància adreçada a la regidoria de medi ambient per sol·licitar la recollida.

 

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 

Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 

Àmbit Temàtic

Salut pública i Medi Ambient


Formulari en suport paper