Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits ambientals > Llicència per a la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet demanar la llicència urbanística per a talar masses arbòries, vegetació arbustiva o arbres aïllats, amb l'excepció de:

- treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar quan es tracti dels jardins complementaris de l'edificació de parcel·la

- arbres que conformin tanca

- arbustos a l'interior d'una parcel·la, entenent-se per arbust l'element vegetal amb una circumferència de fins a 5 cm de diàmetre.

Preu

no té cap cost

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

Els treballs de mesures de prevenció d'incendis forestals establerts per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de manteniment del terreny de

les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, i els treballs de manteniment de les parcel·les

arbrades es realitzarà d'acord amb:

1. Mantenir la parcel·la lliure de vegetació baixa i arbustiva

2. Realitzar un aclarida selectiva de la massa forestal (distància entre arbres de 6 metres), amb una distribució homogènia

sobre el terreny. No s'autoritza la tala total de la parcel·la.

3. Les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres).

4. La parcel·la neta de vegetació seca i morta, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d'altre tipus que pugui

afavorir la propagació del foc.

5. En la tala d'arbres prioritzar la tala de pins i mantenir les espècies autòctones com són l'alzina, el suro, el roure i l'arboç.

6. Les restes vegetals resultants de la desbrossada, no es deixaran al lloc, preferentment es trituraran en el lloc o bé es

retiraran i transportaran a planta de compostatge o abocador controlat.

 

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4 i 5

En cas que es doni algun dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:

- Contractació d'una empresa per a realitzar la tala: Document 6.

- Tala d'un arbre: Document 7.

- Replantació d'arbres dins una mateixa parcel·la: Document 8.

- Replantació d'arbres en una altra parcel·la: Document 9.

 

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Memòria justificativa de la necessitat de la tala.

3. Plànol d'emplaçament de la parcel·la.

4. Plànol de l'ubicació dels arbres o de la vegetació a tallar a la parcel·la.

5. Documentació de gestió de residus vegetals (ús propi, deixalleria o sistema de gestió de l'empresa contractada).

6. Pressupost desglossat.

7. Fotografia de l'estat actual de l'arbre o arbres a tallar.

8. Proposta d'ubicació de replantació dels arbres que es faci dintre de la mateixa parcel·la.

9. Proposta d'ubicació de replantació quan es faci en una altra parcel·la i autorització de la persona propietària d'aquesta.

Tràmit pas a pas

Presentar "comunicació de tala" a l'OAV i esperar a tenir la comunicació signada per l'ajuntament.

Serveis tècnics analitzarà la documentació i informarà al respecte.

Es REGISTRARÀ la comunicació un cop estigui signat pel tècnic competent.

 

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Com sol·licitar el tràmit

1. Omplir Instància comunicació tala arbres parcel.les urbanes(document al peu de pàgina)

2. Adjuntar la documentació que cal aportar

3. Presentar-ho presencialment a l'OAV o bé, mitjançant la seu electrònica.

 

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglamnet del patrimoni dels ens locals.

 

Àmbit Temàtic

Urbanisme, obres i habitatge


Formulari en suport paper