Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Govern obert > Petició de l'identificador digital
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir un certificat digital, el document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d'una persona física, amb valor legal. La signatura electrònica que conté el certificat és equivalent a la signatura manuscrita i considera el fitxer informàtic signat com a document electrònic equivalent al document escrit a tots els efectes legals.

Accediu a aquesta pàgina i ompliu les dades

Preu

Gratuït

Qui el pot demanar

La persona interessada.

La validació del certificat digital davant de l'entitat de registre col·laboradora l'ha de fer obligatòriament la persona titular del certificat.

Excepcionalment, ho pot demanar una altra persona en nom del titular amb la sol·licitud del certificat digital legitimada mitjançant una acta notarial.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

Només els majors d'edat podran obtenir l'idCAT

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF).

2. Document identificatiu original i vigent : DNI, NIE, NIF de la persona interessada.

3. Fotocòpia del document identificatiu

4. Sol·licitd d'emissió del certificat si el ciutadà l'ha fet des de www.idcat.cat

Tràmit pas a pas

L'emissió del certificat consisteix en el procediment a través del qual l'operador del registre genera el certificat al ciutadà.

En el moment que emetem el certificat, el ciutadà rep automàticament una notificació al correu electrónic que apareix al certificat, on se li comunica que ja pot procedir a descarregar el certificat idCAT. Per a fer-ho, haurà d'anar a la web http://www.idcat.cat/, i descarregar el certificat seguint les instruccions del document de compareixença o del correu electrònic.

Un cop fet això, el ciutadà ja podrà utilitzar el seu certificat idCAT.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'entitat de registre Oficina d'Atenció de la Vila de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59

08358 Arenys de Munt

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, per la que s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques