Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Sol.licitud de documents administratius > Documents relatius a serveis tècnics
Per cada plànol certificat d'alineacions de carrers i rasants
Per qualsevol altre informe emès pels serveis tècnics
Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis
Per cada certificació que s'expedeixi de serveis utbanístics amb certificat de número i nom del carrer
Per cada certificació que s'expedeixi de serveis utbanístics amb certificat de qualificació urbanística
Per cada certificació que s'expedeixi de serveis utbanístics amb certificat d'antiguitat i legalitat
Per cada certificació que s'expedeixi de serveis utbanístics amb altres certificats
Per cada plànol amb suport informàtic que impliqui manipulació per part de SSTT
Per tramitació de figures de gestió urbanística (reparcellació,urbanització)(excloses les publicacions)
Per tramitació de figures de planejament urbanístic, per H o Fracció (excloses les publicacions)
Per normalització de finques, parcel·lacions i segregacions (model específic Serveis Tècnics)
Per cada informe desfavorable de visita a activitat sol·licitada pel promotor, però obtenir la llicencia mediambiental
Per cada publicació de figures de planejament o de gestió urbanística al BOP
Per cada publicació de figures de planejament o de gestió urbanística al DOGC
Per cada publicació de figures de planejament o de gestió urbanística al Diari de més difusió
Per cada informe o certificat de disponibilitat i adequació d’habitatge per reagrupament familiar
Estudi de concreció de volums
Per cada informe previ d’obra major
Per informe emès pels SSTT que no impliqui visita ni anàlisi d’expedients
Per visites de denúncies, 2º inspecció amb el mateix resultat
Per cada còpia de CD de projectes i/o plànols (sense manipulació)
Per fotocòpies realitzades de documents d'expedients de menys de 5 anys, d'antiguitat, d'obres o activitats
Per fotocòpies realitzades de documents d'expedients de més de 5 anys, d'antiguitat, d'obres o activitats