Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Serveis municipals > Formació > Inscripció o baixa a cursos, activitats, tallers i casals
Informació sobre el tràmit
 • Descripció

Aquest tràmit permet:
1.- inscriure's a alguna de les activitats, cursos, tallers, sortides o casals que organitza l'Ajuntament.
2.- Donar-se de baixa d'aquestes activitats
3.- Sol.licitar el fraccionament en el pagament d'alguns cursos regulats a l'ordenança pel Servei de Formació

 • Preu

El preu s'estableix per cada curs, sortida o activitat en el moment de la seva programació.

 • Mitjans de pagament

El pagament es podrà realitzar:
1.- A l'entitat bancària
2.- A l'OAV de l'Ajuntament, mitjançant tarja de crèdit
3.- A l'OAV de l'Ajuntament, en efectiu, segons els casos (entrades per a espectacles bàsicament)

 • Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

 • Quan es pot demanar

En funció de l'activitat, en el període que es concreti.

 • Termini de sol·licitud

En funció de l'activitat, en el termini que es concreti.

 • Requisits a complir

Cal complir els requisits específics de cada activitat.

 • Documentació que cal aportar

El document a aportar en tots els casos és: Document 1.
Addicionalment, i segons el cas, cal aportar la documentació complementària que s'exigeixi.

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Tràmit pas a pas

1.- Feu la vostra sol.licitud a l'Oficina d'Atenció de la Vila
- Si la sol.licitud requereix emplenar un formulari, se us donarà aquest en forma de full d'autoliquidació per fer el pagament
- Si la sol.licitud requereix facilitar dades per incorporar a una base de dades, no se us donarà cap imprès
2.- Haureu de fer el pagament segons la modalitat que hagueu decidit o se us indiqui
3.- Un cop fet el pagament, si és una autoliquidació l'haureu de fer arribar novament a l'OAV perquè sigui registrat el document.

 • Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

 • Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'OAV (Ajuntament) Rbla. Francesc Macià, 59 o a través d'instància electrònica.

 • Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Normativa local que afecta al tràmit

Ordenança Fiscal núm. 25  -  Preu públic per serveis especials d'activitats formatives organitzades per l'Ajuntament.

 • Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 • Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic

Educació i cultura


Formulari electrònic (Idcat)

      Formulari electrònic (Certificats)

     
Formulari en suport paper