Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Acció Social > Ajuts Socials > Subvencions i ajuts econòmics
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet accedir a qualsevol de les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament, que estiguin en període de presentació de sol·licituds, destinades a persones.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

En funció de la subvenció, en el període que es concreti.

Termini de sol·licitud

En funció de la subvenció, en el termini que es concreti.

Requisits a complir

En funció de la subvenció, en els requisits que es concretin en les corresponents bases.

Documentació que cal aportar

En funció de la subvenció, la documentació que es concreti en les bases.

Tràmit pas a pas

1- Presentar-se o trucar al Servei per concertar entrevista
2- Acudir a l'entrevista. En cas que no hi pugui assistir, anul-lar o canviar l'hora de visita

Termini de resolució

El termini legal és el que determini la convocatòria de subvenció corresponent.

Com sol·licitar el tràmit

Per telèfon o personalment a:

Serveis Socials
C/ Sant Pau, num 2. Edifici Cotxeria
Tèl 937937710

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú
Llei 40/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

LLei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa local que afecta al tràmit

Bases reguladores dels ajus municipals/Reglament d'ajuts d'urgència municipal

Efectes del silenci administratiu

Amb caràcter general, les sol·licituds presentades en els procediments que tinguin per objecte la concessió d'ajuts i subvencions públics, un cop finalitzat el termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu en els termes establerts per la legislació aplicable.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

Àmbit Temàtic

Relació amb l'Administració


Formulari en suport paper