Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Acció Social > Ajuts Socials > Petició del servei de teleassistència domiciliària
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc., es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada. El servei dóna dret a disposar d'un aparell al domicili que possibilita mantenir un contacte verbal en cas de situacions d'urgència o necessitat.

Preu

Segons Ordenança Fiscal  núm 15.
L'aportació  econòmica podrà ser gratuïta o el % corresponent segons la valoració  del PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, segons barem regulat per l'Ordenança

Mitjans de pagament

Rebut trimestral domiciliat

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:

1. Disposar de telèfon i xarxa elèctrica en el domicili.

2. Estar empadronat en el municipi d'Arenys de Munt

3. Tenir 80 anys o més

4. Menors de 80 anys que siguin depenents però amb capacitats per a la utilització correcte del servei. Que no pateixin cap tipus de deteriorament cognitiu, malaltia mental o sordesa.

5. Que visquin o que passin moltes hores soles o amb persona de similar edat

Documentació que cal aportar

Per demanar data i hora d'entrevista: No cal documentació
Per l'entrevista amb el tècnic de Serveis Socials cal aportar la documentacio següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Informe de salut de la persona per a la qual es sol·licita el servei.

3. Declaració jurada

4. Declaració impost sobre la renda (IRPF) o certificat de no obligació, Certificat de pensió i
Certificats d'empreses, institucions, administracions, entitats financeres, etc., si és el cas.

5. Rebut de lloguer o d'hipoteca

6. Rebuts dels corresponents impostos i taxes

Tràmit pas a pas

Sol.licitar una entrevista amb els  professionals de serveis socials
Presentar la documentació que es requereix
Les professionals valoraran la situació
Un cop resolta la sol.licitud es comunicarà la resolució

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a Serveis Socials o per telèfon
C/ Sant Pau, 2. Edifici Cotxeria
Telèfon 937937710

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 40/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015del Procediment Administratiu Comú.

Àmbit Temàtic

Ajuts a la persona


Formulari en suport paper