Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Acció Social > Ajuts Socials > Petició del servei d'atenció domiciliària
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Ofereix suport i assistència en: higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.), ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar), control de l'alimentació, control de la medicació i cura de la salut, menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia, acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc., orientació en l'administració de l'economia de la llar.

Preu

Es regula segons Ordenança Fiscal núm  15. Segons valoració econòmica podra ser gratuit o el % corresponent segons
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA , segons barem regulat per l'Ordenança

Mitjans de pagament

Rebut trimestral domiciliat

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:

1. Estar empadronat al municipi d'Arenys de Munt

2. Tenir necessitats físiques, psíquiques i/o socials,  que es trobin en situació de Dependència temporal o permanent per realitzar activitats de la vida diària.

3.  Que pugui accedir econòmicament segons l'Ordenança Fiscal num 15.

Documentació que cal aportar

Per demanar data i hora d'entrevista: No cal documentació
Per l'entrevista amb el tècnic de Serveis Socials cal aportar la documentació següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi i de totes les persones empadronades en el mateix domicili, majors de 18 anys .

2. Informe mèdic on consti el diagnòstic de salut.

3. Justificant d'ingressos i despeses econòmiques (justificant de la pensió, declaració de la renda, rebut de lloguer, rebut de centre dia, impostos .) de totes les persones de la Unitat de convivència, majors de 18 anys.

4. Declaració jurada

5. Rebut de lloguer o d'hipoteca

6. Rebuts dels corresponents impostos i taxes

Tràmit pas a pas

Sol.licitar una entrevista amb els  professionals de serveis socials
Presentar la documentació que es requereix
Les professionals valoraran la situació
Un cop resolta la sol.licitud es comunicarà la resolució

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol.licitud.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment  a Serveis Socials o per telèfon
C/ Sant Pau, 2. Edifici Cotxeria
Telèfon 937937710

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

Àmbit Temàtic

Ajuts a la persona


Formulari en suport paper