Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Serveis municipals > Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet la inscripció d'una entitat al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.

Preu

Gratuït.

Qui el pot demanar

El representant de l'entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:

1. Ser una entitat sense ànim de lucre, amb seu social o subseu/delegació al terme municipal, que defensi els interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes.

2. La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o associació, Pressupost, Estatuts, Càrrecs.

3. Per registrar una delegació d'una entitat, és necessari que tingui algun delegat representant de l'entitat i seu social al Municipi. En aquest cas, s'haurà de presentar certificat del Secretari/ària de l'entitat, amb el vist-i-plau del President/a, reconeixent la delegació i la seu social a la nostra ciutat/població, així com, el nomenament dels delegats/des representants.

Documentació que cal aportar

Sol·licitud.

-Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

-En cas que es tracti d'entitats supramunicipals, cal aportar la documentació complementària següent: Documents 9 i 10

 

1. Còpia dels estatuts diligenciats pel Registre General corresponent.

2. Certificat de l'òrgan de govern, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on constin la data, el lloc de l'elecció i la totalitat de les persones que el formen, amb indicació del seu càrrec, nom complet, adreça completa, telèfon i DNI (acta fundacional).

3. Còpia compulsada de la resolució d'inscripció en el Registre General corresponent.

4. Certificat emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on consti el nombre de socis que, en la data de l'emissió del certificat, té l'entitat i en què es detalli quants associats són ciutadans del municipi (només si l'entitat no és de nova creació o si s'hi han inscrit nous socis des del moment de l'acta fundacional).

5. Pressupost general de l'any en curs.

6. Fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat.

9. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, que acrediti que es crea la delegació/subdelegació/filial/sector o nom de què es tracti, amb les atribucions i finalitats concretes que se li atorguen, en què es detallin l'adreça completa d'aquesta delegació i, si en té, telèfon, Fax, adreça electrònica i pàgina web.

10. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, amb la persona o persones que, en nom de l'entitat, poden representar-la al Municipi, en què figurin el càrrec concret, nom complet de la persona o persones, DNI, adreça completa.

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.

2. El departament corresponent analitza la documentació.

3. Un cop resolta la sol·licitud, se us comunicarà la resolució.

 

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment per escrit a les Oficines de l'Ajuntament .

Oficina d'Atenció de la Vila

Rbla Francesc Macia, 59

08358 Arenys de Munt

O mitjançant seu electrònica

 

Normativa general que afecta al tràmit

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya.

 

RD 2568/86, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats local.

 

Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.

Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla. Si es reclama documentació i és denegada, en el termini de 3 mesos es declara la caducitat de la petició.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú

Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 

Àmbit Temàtic

Relació amb l'Administració


Formulari en suport paper