Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Transmissió o canvi de titularitat de llicència d'obres
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet transmetre una llicència d'obra sempre i quan els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència ho comuniquin per escrit a l'Ajuntament, que comprovarà si és possible la transmissió.

Preu

Ordenança Fiscal núm. 23 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Canvi de nom de llicència concedida 

Mitjans de pagament

A pagar a l'OAV de l'Ajuntament amb targeta bancària o per transferència bancària.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Amb antelació a la finalització de la vigència de la llicència.

Requisits a complir

Sol.licitar-ho amb l'imprès de sol.licitud de llicències urbanístiques i haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de les persones que intervenen en la transmissió de la llicència (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la/les persona/es que la/les representi.

2. Document de transmissió (públic o privat).

3. Instància sol.licitud modificació/pròrroga llicència obres

 

4. Comprovant de pagament de la taxa

 

 

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81  (ART. 86)  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència, segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-. Transcorregut el termini d'1 mes  de la comunicació sense haver-se notificat la no procedència de la transmissió, es considerarà aquesta plenament eficaç.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

Àmbit Temàtic

Urbanisme, obres i habitatge


Formulari en suport paper