Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Pròrroga de llicència d'obres
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar l'ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Preu

Ordenança Fiscal núm. 23 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. Apartat: Prórroga de llicència concedida 

Mitjans de pagament

A pagar a l'OAV de l'Ajuntament amb targeta bancària o mitjançant transferència bancària.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres.

Requisits a complir

Sol.licitar-ho amb l'imprès de sol.licitud de llicències urbanístiques i haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

S'ha de sol·licitar abans que caduqui la llicència.

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Fotocòpia de la llicència d'obres que es vol prorrogar.

3. Instància sol.licitud modificació/pròrroga llicència obres ( al peu de la pàgina)

 

4. Comprovant del pagament de la taxa

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de la seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL D'ARENYS DE MUNT, publicat al BOPB del 26 d'octubre del 2000

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència (silenci positiu), segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Àmbit Temàtic

Urbanisme, obres i habitatge


Formulari en suport paper