Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Manifestació prèvia d'obra menor de poca entitat
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet la comunicació, per part dels ciutadans i ciutadanes, de l'inici de petites obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement. El titular signarà una declaració de responsabilitat amb el document de manifestació prèvia.
Aquest tràmit s'aplica a les obres per a les que no sigui necessari un projecte tècnic, ja que no alteren estructura, l'aspecte exterior de la construcció, no modifica les distribucions (no es fan enderrocament d'envans ni noves distribucions), ni afecten la seguretat de les construccions existents i que no s'exigeix una llicència d'obres en l'aplicació de la normativa urbanística.
Les obres que es poden fer amb imprès de manifestació prèvia són les següents:
- Col-locació, sense modificar envans ni paret de càrrega, d' ENRAJOLATS, PAVIMENTS, SANITARIS i instal-lacions del BANY, CUINA i/o ALTRES DEPENDÈNCIES.
- Col-locació de revestiments interiors: ENRAJOLATS, ESTUCATS, ENGUIXATS, CELS RASOS.
- Col-locació de fusteries sense modificació del forat ni la llinda i sense sobresortir del pla de façana: PORTES, FINESTRES, PERSIANES, BARANES, REIXES...
- Reparació puntual i no estructural d'humitats en coberts i terrats (canviar algunes TEULES, col-locar TELA ASFÀLTICA, substitució
PAVIMENT TERRAT, etc.) sempre que no afecti la seva totalitat.
- Treballs de neteja i desbrossament de solars i d'enjardinament que no impliquin la modificació del nivell de terres ni la tala d'arbres
- Posar peces de gual remontable segons model normalitzat (exempt d'impost municipal)
- Pintar façana sense bastida, segons color de la carta municipal de colors.
- Altres (segons valoració del tècnic municipal).

Preu

Ordenança Fiscal 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. Apartat: Tipus de gravamen per obres menors 2,5% sobre el pressupost (import mínim)

Mitjans de pagament

A pagar a l'OAV de l'Ajuntament mitjançant targeta bancària en el moment de presentar el tràmit o transferència bancària.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Amb l'antelació a l'inici de les obres.

Requisits a complir

El titular queda assabentat de les condicions generals que a continuació s'especifiquen:
-Un cop efectuada la comunicació i la liquidació corresponent, l'execució de l'obra es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i l'Ajuntament es dóna per assabentat de la seva realització.
-La comunicació no atorga al sol-licitant de l'obra, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col-lectius. En el cas que sigui necessari envair l'espai públic caldrà comunicar ocupació via pública.
-El termini de realització de les obres és de 1 any des de la data de registre de la comunicació.
-Les obres o instal-lacions a realitzar s'ajustaran estrictament a les comunicades, incorreran en infracció urbanística en el cas d'efectuar qualsevol modificació, extralimitació o falsedat i comportarà l'obligació de paralitzar l'obra. Periòdicament hi haurà inspeccions d'un tècnic municipal per comprovar que les obres s'ajusten a les sol-licitades. L'interessat, o qui pugui succeir-li en la tinença d'aquesta COMUNICACIÓ, està obligat a exhibir-lo, tantes vegades com sigui necessari.

Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
- Model de document normalitzat per l'Ajuntament degudament omplert. Manifestació prèvia d'obra de poca entitat
- Fotografia (si escau, sobretot si afecta a façana)
- Plànol d'emplaçament ( si es fa el tancament d'un terreny (apartat "altres"))
- El que indiqui el tècnic municipal

Tràmit pas a pas

Presenteu la sol.licitud degudament omplert i la documentació requerida. L'opció "altres obres" és imprescindible parlar-ho amb el tècnic municipal.
2. Efectuar el pagament i registrar.
3. L'obra ja pot començar un cop registrada la manifestació prèvia.
4. Els serveis tècnics analitzen la documentació i si escau es posarà en contacte amb el titular.
5. Es farà inspecció de l'obra per part del vigilant, per tal d'assegurar que s'adequi a la petició.

Termini de resolució

Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o mitjançant la seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit

Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL D'ARENYS DE MUNT, publicat al BOPB del 26 d'octubre del 2000

Efectes del silenci administratiu

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Més informació

El titular ha de declarar que:
-Sota la seva responsabilitat vol realitzar les obres a dalt esmentades, és coneixedor de la normativa sectorial i que les obres s'ajusten al Pla General d'Ordenació d'Arenys de Munt.
-Les obres no impliquen modificació d'envans, ni de façanes i no afecten elements estructurals.
-Les obres en general es realitzaran amb les mesures de seguretat i protecció marcades per la normativa i nomenar, si escau, el corresponent coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra, així com la redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut.
-Disposa de les autoritzacions sectorials si són necessàries.
-L'edifici o elements a intervenir no està inclòs en el catàleg de protecció del Patrimoni del PGO.
-Renuncia a reclamar qualsevol dret o indemnització si s'hagués de modificar el projecte d'obres i/o l'obra, per tal d'adaptar-lo al projecte de la llicència d'activitats

Àmbit Temàtic

Urbanisme, obres i habitatge


Formulari en suport paper