Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Tràmits urbanístics > Llicència d'obres menors
Informació sobre el tràmit

Descripció

Aquest tràmit permet la sol-licitud de la llicència d'obres menors, que per les seves característiques i no tocar estructura no es consideren obres majors, però que tampoc es consideren obres menors de poca embargadura.
Segons el tipus d'actuació i les ordenances municipals es poden dividir en: obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa i sense projecte tècnic ni direcció facultativa.

Preu

Ordenança Fiscal 3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 
Tipus de gravamen per obres menors 4% sobre el pressupost 
Ord. Fiscal núm. 23 TAXA PER LLIC. URBANÍSTIQUES 
Tramitació llicències d'obra menor 

Mitjans de pagament

La taxa de tramitació a pagar a l'OAV de l'Ajuntament mitjançant targeta bancària en el moment de sol.licitar el tràmit o amb transferència bancària.
L'impost de construccions, instal.lacions i obres, pagament bancari.

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

Les obres no es podran iniciar fins que el  promotor no disposi de la llicència corresponent.

Requisits a complir

Omplir degudament la sol.licitud d'obres aportant la documentació necessària i liquidar la taxa de tramitació.

Documentació que cal aportar

1.- En totes les obres menors:

Instància Llicència obra (menor-major) al peu de la pàgina

Comprovant del pagament de la taxa.

En cas de sol.licitar bonificació per la llicència, presentar instància per bonificació

2.- A més, en obres menors amb projecte tècnic i direcció facultativa:

-Projecte tècnic visat.
-Estudi bàsic de seguretat i salut
-Assumeix direcció facultativa
-Certificat de gestió de residus
-Plànols i emplaçament
* Fotografies
* Manifestació de contractista

3.- En cas d'obres menors sense projecte tècnic ni direcció facultativa:
* Document descriptiu de les obres a realitzar amb indicació de l'actuació a realitzar i el seu pressupost.
* Plànols.
* Fotografies.
* Manifestació del contractista.

Tràmit pas a pas

1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari que es pot efectuar el pagament i recollir el permís d'obres.

Termini de resolució

1 mes

Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de la seu electrònica.

Normativa general que afecta al tràmit

-Llei 39/2015, de Procediment Administratiu 
-Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors
-Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

-Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

Normativa local que afecta al tràmit

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL D'ARENYS DE MUNT, publicat al BOPB del 26 d'octubre del 2000

Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003

Efectes del silenci administratiu

Positiu, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d'aplicació.

Normativa reguladora del silenci administratiu

-Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
-Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Àmbit Temàtic

Urbanisme, obres i habitatge


Formulari en suport paper